Helvetia 

0
Poštovné v cene - všetky ceny sú konečné!

Naj >>

Prípravky

Všeobecné obchodné podmienky

Helvetia Apotheke

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú podmienky, podľa ktorých Helvetia Apotheke (ďalej len „predajca“, viď nižšie Výrobca a predajca tovaru) predáva tovar kupujúcim (najmä, nie však výlučne, prostredníctvom tlačených reklamných materiálov, svojich internetových stránok, ponúk prostredníctvom internetu a aktívnym telemarketingom). Kupujúci, ktorí si objednávajú prostredníctvom internetových stránok predajca www.helvetia.sk, odoslaním svojej objednávky vyjadrujú súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Kupujúci, ktorí si objednávajú iným spôsobom, majú vždy k dispozícii Všeobecné obchodné podmienky v skrátenej forme, pričom ich úplné znenie je k dispozícii na www.helvetia.sk, a odoslaním svojej objednávky vyjadrujú súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy (objednávky) medzi predajcom a kupujúcim.

Uzavretie kúpnej zmluvy

Vyplnením a odoslaním objednávky kupujúcim (prípadne objednávkou prostredníctvom telefónu) vzniká kúpna zmluva, ktorú predajca uchováva po dobu piatich rokov. Kupujúci má právo vyžiadať si kópiu kúpnej zmluvy (prípadne záznam objednávky prostredníctvom telefonického hovoru) od predajca, ak mu chýba jeho kópia. V takom prípade mu predajca sprístupní kópiu do 30 dní od podania takejto žiadosti. Kúpna zmluva je uzavretá v slovenskom jazyku.

Kupujúci si môže objednávať rôznymi spôsobmi. Riadnym vyplnením objednávacieho kupónu a zaslaním poštou na adresu predajcu uvedenú v reklamnom materiáli, faxom na uvedené faxové číslo, či naskenovaním ako prílohy e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu, alebo riadnym vyplnením a odoslaním objednávacieho formulára na www.helvetia.sk, alebo prostredníctvom aktívneho telemarketingu (objednávky kupujúceho telefonicky) či iným spôsobom kupujúci vyjadruje svoj súhlas so všetkými skutočnosťami uvedenými v ponuke, takisto so spracovaním svojich osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.

Cena a platobné podmienky

Kúpna cena každého druhu tovaru je vždy konečná a jednoznačne každému druhu tovaru priradená v ponuke predajcu. Vyplnením a zaslaním objednávky (prípadne objednávkou prostredníctvom telemarketingu) kupujúci výslovne súhlasí s ponúkanou cenou. Kúpna cena platí až do vypredania zásob, ak pri niektorom druhu tovaru nie je vymedzená platnosť ceny iným spôsobom. Ku každej zásielke je priložená zloženka na kúpnu cenu tovaru, ktorú kupujúci uhradí najneskôr do dátumu splatnosti, a to na účet spoločnosti Helvetia Direct Marketing s.r.o., ktorá od predajcu pohľadávky za slovenskými zákazníkmi odkupuje a zabezpečuje príjem a spracovanie platieb pre slovenský trh. V prípade, že sa kupujúci oneskorí s platbou, spoločnosť ho na túto skutočnosť upozorní jednou upomienkou zdarma, aby dala možnosť kupujúcemu túto situáciu vyriešiť (úhradou zásielky, vrátením zásielky, prípadne reklamáciou na pošte pre stratu zásielky). V prípade, že kupujúci ani po prvom upozornení situáciu nevyrieši, vyhradzuje si spoločnosť právo v ďalších upomienkach účtovať poplatky spojené s prípravou, tlačou a zasielaním upomienok, rovnako ako prípadne účtovať úroky z meškania dlžnej čiastky (poplatky za druhú upomienku sú 1,5 €, za tretiu 3,5 €,  za štvrtú 6 €, za piatu 9 €). V prípade, že na vyriešenie pohľadávky nebude stačiť ani zaslanie piatich upomienok, spoločnosť si vyhradzuje právo predať neuhradenú pohľadávku niektorej zo spoločností, ktoré sa profesionálne zaoberajú vymáhaním pohľadávok.

Predajca si vyhradzuje právo na tlačové chyby v reklamnom materiáli a na internete.

Dodanie tovaru

Predajca dodá tovar kupujúcemu na ním uvedenú adresu prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., alebo prostredníctvom iného autorizovaného doručovateľa. V prípade objednávky z katalógu je tovar kupujúcemu dodaný zvyčajne do 1-2 týždňov od obdržania objednávky. V prípade objednávky pravidelného zasielania je prvá zásielka kupujúcemu dodaná zvyčajne do 1-2 týždňov od prijatia jeho objednávky, následne bude predajca zasielať kupujúcemu každé tri týždne pravidelné zásielky tovaru až do doby, kedy kupujúci zmluvu vypovie. Výpoveď, prosím, zasielajte písomne na adresu zákazníckeho centra Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090, alebo iným spôsobom (viď Kontakty), pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky odporúčame telefonický kontakt na čísle 02  32 777 788 (po-pia: 8-17 hod.).

Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú doručenia tovaru, môže kupujúci získať na telefónnej linke zákazníckeho oddelenia predajcu: 02  32 777 788 (po-pia: 8-17 hod.).

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru a tovar vrátiť. Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej písomnej výpovedi ju zasielajte prosím výhradne na adresu zákazníckeho servisu: Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090. Ak sa rozhodnete od kúpnej zmluvy odstúpiť, pre čo najrýchlejšie vybavenie zašlite písomné oznámenie o odstúpení zároveň s tovarom (pokiaľ možno v neporušenom originálnom obale) späť na vyššie uvedenú adresu nášho zákazníckeho servisu.
Odporúčame zrušenie pravidelného zasielania urobiť telefonicky na čísle 02  32 777 788 (Po-Pia: 8-17 hod), aby ste mohli zároveň dostať aktuálnu informáciu o stave Vašich zásielok.

Vrátenie peňazí

Ak kupujúci vrátil predajcu nepoškodený tovar v stanovenej lehote a zaplatil zaň už kúpnu cenu, má nárok na vrátenie peňazí do 30 dní po vrátení tovaru. V tom prípade v oznámení o odstúpení od zmluvy, prosím, uveďte, akým spôsobom (prevodom na účet, zloženkou) a kam (číslo bankového účtu, adresa) Vám má byť zaplatená kúpna cena vrátená.

Záručná doba

Záručná doba je 24 mesiacov. Životnosť výrobkov je obmedzená dobou použiteľnosti konkrétneho prípravku (v závislosti od použitých účinných látok a ich stability), ktorá je na každom prípravku vyznačená ako „minimálna trvanlivosť”. Predajca garantuje, že kupujúci dostane vždy prípravky minimálne 6 mesiacov pred koncom minimálnej trvanlivosti, obvyklá doba činí 12-30 mesiacov.

Záručná doba začína bežať dňom, kedy kupujúci prevezme tovar. Po doručení zásielky si tovar, prosím, skontrolujte a v prípade akejkoľvek zistenej chyby nás kontaktujte. Pre čo najrýchlejšie vybavenie vašej reklamácie sa, prosím, obracajte na naše zákaznícke centrum: Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090. V oznámeniu o reklamácii, prosím, uveďte zistené chyby tovaru, identifikáciu svoju (zákaznícke číslo, meno a adresa) a reklamovaného tovaru (číslo zásielky), prípadne návrh na vyriešenie reklamácie. Ako prílohu oznámenia o reklamácii zašlite, prosím, tiež reklamovaný tovar.

Predajca sa zaväzuje vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní po doručení a oznámiť kupujúcemu výsledok reklamácie. Predajca vymení chybný tovar kupujúcemu za bezchybný (a dodá ho kupujúcemu na vlastné náklady), ak sa nedohodnú inak. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.

Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávky (kúpnej zmluvy) súhlasí kupujúci so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov do databázy v súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov. Poskytnuté osobné údaje predajca spracováva za účelom vybavenia objednávky a splnenia svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predajcom a kupujúcim, s výnimkou mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy kupujúceho, ktoré je predajca oprávnený navyše použiť na marketingové účely – za účelom ponúkania výrobkov a služieb svojich aj iných spoločností, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, tiež aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov. Súhlas na marketingové využitie vymenovaných osobných údajov udeľuje kupujúci dobrovoľne a až do odvolania. Ak si kupujúci nepraje, aby jeho vyššie uvedené osobné údaje boli naďalej využívané na marketingové účely, môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Pre čo najrýchlejšie vybavenie vašej požiadavky zasielajte, prosím, písomnú výpoveď, na adresu zákazníckeho centra Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090.

Vyššie uvedené osobné údaje kupujúceho môže predajca predať inému správcovi osobných údajov za účelom ponuky výrobkov a služieb pri dodržaní všetkých zákonných podmienok, ak s tým kupujúci nevyslovil nesúhlas. Tento nesúhlas môže kupujúci vyjadriť už pri realizácii objednávky alebo kedykoľvek neskôr. V tom prípade, pre čo najrýchlejšie vybavenie vašej požiadavky, zašlite písomne oznámenie na adresu zákazníckeho oddelenia: Helvetia Apotheke, P. O. BOX 4300, 800 90 Bratislava 090. Služby zákazníckeho oddelenia a s tým súvisiace spracúvanie osobných údajov zabezpečuje v mene predajcu (Helvetia Apotheke) spoločnosť Hermes DM – outsourcing services, s. r. o.

Osobné údaje kupujúcich môže predajca spracovávať sám aj prostredníctvom tretích osôb (mj. Helvetia Direct Marketing s.r.o., Crystal Call a.s., 3Comm s.r.o., eCall Slovakia s.r.o., Hermes DM outsourcing services s.r.o., Jan Pavel, Ing. Václav Kovalčík, Ing. Šárka Jelínková, Ing. Jiří Maroušek, Difference Makers s.r.o., ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Creditexpres Slovensko s.r.o., Mado Decante s.r.o., Nevven a.s., Slovenská pošta a.s., a to manuálne i automaticky. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a sú mu zaručené všetky práva vyplývajúce z platného zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo požadovať vysvetlenie od predajcu v prípade, že predajca spracováva nepresné osobné údaje alebo má kupujúci iné pochybnosti týkajúce sa narušenia jeho súkromia, osobného života alebo zákona o ochrane osobných údajov, má právo požadovať od predajcu opravu chybných údajov, prípadne odstránenie stavu, ktorý je v rozpore s jeho požiadavkami (zablokovanie, doplnenie, likvidácia osobných údajov a iné). V prípade nespokojnosti s konaním predajcu či pochybností o dodržiavaní zákonov v oblasti ochrany osobných údajov má kupujúci právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho.

Výrobca a predajca tovaru

Výrobcom tovaru pod značkou Helvetia Apotheke je česká spoločnosť Helvetia Direct Marketing, s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, IČO: 28400658, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe 20.5.2008, oddiel C, vložka 138842.
Odosielateľom zásielok a predajcom tovaru priamo konečnému zákazníkovi je Helvetia Apotheke d.o.o., Ramići BB, 78 000 Banja Luka, BiH, IČO: 5701013813, IČ DPH: 403578580001 (v týchto VOP ako "predajca"), ktorá je zástupcom medzinárodnej značky Helvetia Apotheke na Slovensku. Predajca môže v určitých prípadoch (urýchlenie dodávky, kompletný sortiment na sklade) využiť na uspokojenie objednávky tiež niektorého zo svojich logistických partnerov. V každom prípade však nesie kompletnú zodpovednosť (za vybavenie objednávky, kvalitu produktov, prípadné reklamácie,…) voči zákazníkovi predajca. Prevádzkovateľom domény www.helvetia.sk je predajca.

Záruka kvality

Helvetia Apotheke radí kvalitu svojich prípravkov na prvé miesto. Inšpirujeme sa prírodou a hľadáme pre Vás tie najúčinnejšie prírodné látky, ktoré spracovávame v najprísnejších vyýrobných podmienkach. Výrobky sú kontrolované a testované podľa najnáročnejších medzinárodných štandardov tak, aby bola zaistená ich maximálna účinnosť a úplná bezchybnosť.

Zákaznícke oddelenie

Ak potrebujete poradiť, pomôcť či vyriešiť nejaký problém, alebo ak chcete zasielanie zrušiť, obráťte sa, prosím, na naše zákaznícke oddelenie: tel.: 02  32 777 788 (po-pia: 8-17 hod.). Naši operátori sa Vám budú venovať s maximálnou starostlivosťou. V prípade, že pôjde o komplikovanú otázku, zaistia jej zodpovedanie našimi lekárskymi špecialistami. Pri každom kontakte s nami uvádzajte, prosím, svoje zákaznícke číslo. Urýchlite tým vybavenie svojej požiadavky.

Záverečné ustanovenie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na každú zmluvu uzavretú medzi predajcom a kupujúcim bez ohľadu na to, akým spôsobom došlo k uzavretiu zmluvy (vyplnením objednávacieho kupónu a zaslaním poštou, prostredníctvom objednávacej SMS, www.helvetia.sk,...). Predajca si vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť a dopĺňať. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nevzťahujú na už skôr uzavreté kúpne zmluvy.