Helvetia 

0
Pridajte tovar ešte za 40 € a máte poštovné zadarmo!

Naj >>

Prípravky

Zásady spracúvania osobných údajov

(INFORMÁCIA PRE ZÁKAZNÍKOV)


Na základe tohto dokumentu vám poskytujeme informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete na účely vybavenia vašej objednávky týkajúcej sa nákupu tovaru uskutočneného prostredníctvom telefonickej objednávky, aktívneho telemarketingu, webovej stránky www.helvetia.sk, objednávkovej SMS alebo objednávkového kupónu. Tieto informácie Vám poskytujeme v súlade s čl. 12 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (ďalej len "Nariadenie"), ktoré je v Slovenskej republike priamo právne záväzné, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1. Nariadenie definuje osobné údaje ako akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (t. j. o vás), čo znamená fyzickú osobu, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viaceré konkrétne prvky fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Na základe vašej objednávky spracúvame tieto vaše osobné údaje:
- meno a adresu,
- vaša adresa bydliska alebo adresa doručenia,
- fakturačné a platobné údaje,
- vaše telefónne číslo alebo, ak bola objednávka podaná telefonicky, záznam o telefonickom hovore,
- vašu e-mailovú adresu
- IP adresa
("osobné údaje").

2. Naša spoločnosť, t. j. Helvetia Direct Marketing s.r.o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, IČO: 284 00 658, DIČ: CZ284 00 658, je prevádzkovateľom internetového obchodu www.helvetia.sk a zároveň správcom vašich osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a nakladáme s nimi na účely uvedené nižšie, a zodpovedáme za ich riadne a zákonné spracúvanie.

3. Ako je uvedené vyššie, osobné údaje nám poskytujete v súvislosti s objednávkou nami ponúkaného tovaru, a to konkrétne na účely vybavenia vašej objednávky, t. j. na účely plnenia kúpnej zmluvy, ktorú s vami uzatvárame. Právnym základom je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, t. j. plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy s nami. Ak vaše kontaktné údaje nepoužijeme na marketingové účely, vaše osobné údaje zhromaždené na účely spracúvania zmluvy budeme uchovávať až do uplynutia platnosti prípadných zákonných alebo zmluvných práv na záruku a garanciu. Po uplynutí tohto obdobia uchovávame informácie o zmluvnom vzťahu, ktoré sa vyžadujú podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o účtovníctve a daňových predpisov). Všetky informácie, ktoré nie sú relevantné na daňové účely, budú vymazané, keď účel ich spracúvania prestane byť relevantný.

4. Vaše osobné údaje v podobe mena, e-mailovej adresy a telefónneho čísla sme oprávnení spracúvať aj na účely šírenia obchodných oznámení prostredníctvom e-mailu, SMS, telefónu alebo pošty, prostredníctvom ktorých vám oznamujeme novinky týkajúce sa našej spoločnosti, ponuky produktov, zľavové akcie a iné novinky, ale len v prípade, ak ste nám na to udelili výslovný súhlas.

Právnym základom spracúvania je v tomto prípade článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, t. j. váš súhlas, o ktorý vás na tento účel požiadame.

Ak sme získali vaše osobné údaje v súvislosti s vaším (predchádzajúcim) nákupom tovaru v internetovom obchode www.helvetia.sk alebo nákupom uskutočneným iným spôsobom, napríklad telefonicky, prostredníctvom SMS alebo písomnej objednávky, a to všetko v súlade s platnou legislatívou, konkrétne Nariadením, zákonom č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, budeme oprávnení tieto údaje spracúvať na účely šírenia obchodných oznámení prostredníctvom elektronických komunikácií. Na tento účel sa môže vykonávať aj profilovanie (najmä podľa predchádzajúcich nákupov a vašich preferencií) s cieľom lepšie prispôsobiť (individualizovať) ponúkaný tovar.

Právnym základom spracúvania v tomto prípade je (v obmedzených prípadoch) článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Ak si neželáte dostávať od nás tento typ komunikácie, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov s účinnosťou do budúcnosti. Vaše kontaktné údaje budú potom na toto použitie zablokované. V prípade odhlásenia sa z odberu reklamy však musíte počítať s určitou technickou lehotou na spracúvanie vašej žiadosti a z tohto dôvodu sa môže stať, že na vašu adresu bude reklama zasielaná aj naďalej počas krátkeho prechodného obdobia. V tejto súvislosti vás žiadame o zhovievavosť. Odvolanie súhlasu alebo námietku môžete zaslať e-mailom na adresy uvedené tu alebo poštou na kontaktné údaje uvedené v časti 9 nižšie. Taktiež je možné kedykoľvek bezplatne zrušiť odber týchto správ kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v spodnej časti každého e-mailu alebo zaslaním e-mailu na adresu info.sk@helvetia-dm.com. V tomto prípade musíte uviesť, z ktorého komunikačného kanála (prípadne zo všetkých) ste sa odhlásili.

5. Vaše osobné údaje sme oprávnení odovzdať sprostredkovateľom osobných údajov, ktorí na základe našich pokynov a na základe zmluvy uzatvorenej s nami v súlade s článkom 28 Nariadenia spracúvajú osobné údaje výlučne na nami určené účely, najmä na účely zabezpečenia dodania tovaru a platieb alebo na účely marketingových kampaní, vymáhania našich pohľadávok atď. Týmito sprostredkovateľmi sú okrem iných spoločnosti Crystal Call a.s., Crystal Call SK a.s., Conectart s.r.o., inncall, s.r.o., altnuo s.r.o, CreditCall, s.r.o., Hermes DM outsourcing services s.r.o., Simio, s.r.o., General Logistics Systems Czech Republic, s.r.o., Ing. Václav Kovalčík, Ing. Radka Šebková, Ing. Jiří Maroušek, Intelligent Connections s.r.o., McRAI s.r.o., Integra Czech Republic, s.r.o., salesforce.com EMEA Limited, ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Best Solutions s.r.o., SAD Collection s.r.o. (skôr Creditexpres Slovensko s.r.o.), Mado Decante s.r.o., Slovenská pošta a.s. Informácie o sprostredkovateľoch, t.j. komu boli vaše osobné údaje odovzdané, vám poskytneme na základe vašej žiadosti zaslanej na e-mailovú adresu: info.sk@helvetia-dm.com. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj orgánom verejnej moci oprávneným na získavanie osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov. Spracúvanie osobných údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi.

6. Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín (okrem členských štátov EÚ).

7. Prístup k vašim osobným údajom majú len osoby vyškolené na zaobchádzanie s vašimi osobnými údajmi. Osobné údaje sú uložené na zabezpečenom serveri.

8. Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu stanovenom v tomto dokumente a v súlade s Nariadením a súvisiacimi právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vo vzťahu k osobným údajom máte voči našej spoločnosti nasledujúce práva:
- právo získať potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame, a ak áno, právo na prístup k týmto osobným údajom alebo na získanie ich kópie,
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- právo na opravu vašich Osobných údajov,
- právo na vymazanie vašich Osobných údajov,
- právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov,
- právo na prenosnosť Osobných údajov,
- právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk), ak sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

Máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje. Môžeme vás ubezpečiť, že žiadne z našich rozhodnutí nezakladáme výlučne na automatizovanom spracúvaní a že žiadne nami vykonávané profilovanie nemá právne účinky ani vás ako dotknutú osobu významne neovplyvňuje.

9. Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov môžete zasielať na adresu info.sk@helvetia-dm.com. Môžete tiež požiadať o ukončenie prijímania obchodných oznámení elektronickými prostriedkami spôsobom uvedeným v každom jednotlivom obchodnom oznámení. Žiadosť, dotaz, odvolanie súhlasu, uplatnenie práva, žiadosť o prístup alebo iná žiadosť z vašej strany bude spracúvaná bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však do 1 mesiaca. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie 2 mesiace.

Kontaktné údaje:
Kontaktné údaje správcu sú tieto:
Helvetia Apotheke
P.O.BOX 361, 830 00 Bratislava
www.helvetia.sk
tel. 02 32 777 788 (Hovory z našej strany nie sú spoplatnené, platíte len poplatok podľa cenníka vášho telefónneho operátora)
e-mail: info.sk@helvetia-dm.com

Verzia: 10.10.2023

 

  © 2010-2024 Helvetia Apotheke