Helvetia 

0
Pridajte tovar ešte za 40 € a máte poštovné zadarmo!

Naj >>

Prípravky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú podmienky, za ktorých predávajúci predáva tovar fyzickým osobám ako spotrebiteľom v postavení kupujúcich (ďalej len "kupujúci"), a to najmä, nie však výlučne, prostredníctvom tlačených reklamných materiálov, svojej webovej stránky www.helvetia.sk, ponúk prostredníctvom internetu a aktívneho telemarketingu. Tovarom sa na účely týchto VOP rozumie tovar vyrábaný predávajúcim, najmä pod značkou Helvetia Apotheke.

Predávajúcim je spoločnosť:
Helvetia Direct Marketing s.r.o.,
IČO: 284 00 658,
DIČ: CZ 284 00 658,
so sídlom: Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, Česká republika
(ďalej len "predávajúci")

Spiatočná adresa:
Helvetia Apotheke, P.O.BOX 361, 830 00 Bratislava
Telefón: 02 32 777 788 (po - pia 8:00 - 17:00).
E-mail: info.sk@helvetia-dm.com

1.2. Predávajúci môže v určitých prípadoch (zrýchlené dodanie, kompletný sortiment) využiť na vybavenie objednávky aj niektorého zo svojich logistických partnerov. V každom prípade však predávajúci vždy plne zodpovedá (za spracovanie objednávky, kvalitu výrobkov, prípadné reklamácie atď.) zákazníkovi.

1.3. Spotrebiteľom sa rozumie kupujúci - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.4. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, t. j. predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej jedným zo spôsobov uvedených v článku 2.2. VOP (ďalej len "kúpna zmluva").

1.5. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP alebo v zmluve uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40/1964 Z. z.., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "OZ"), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOS") a zákona č. 102/2014 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 102/2014 z.z.“).

1.6. VOP sú súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou je rozhodujúce znenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára a vyhotovuje v slovenskom jazyku a VOP sú tiež vyhotovené v slovenskom jazyku. Súčasťou VOP je dokument Zásady spracúvania osobných údajov, ktorý si môžete prečítať na adrese: www.helvetia.sk/osobne-udaje.

1.7. Kupujúci, ktorí si objednajú tovar prostredníctvom webovej stránky www.helvetia.sk, odoslaním objednávky súhlasia s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Kupujúci, ktorí objednávajú iným spôsobom, majú vždy prístup k Všeobecným obchodným podmienkam v skrátenej forme, ktorých úplné znenie je k dispozícii na www.helvetia.sk, a odoslaním svojej objednávky vyjadrujú súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej kúpnej zmluvy (objednávky) medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.8. Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim na internetovej stránke www.helvetia.sk obsahuje tovar ponúkaný na predaj predávajúcim vrátane nasledujúcich informácií:
a) hlavné vlastnosti výrobku;
b) fotografie výrobku; môžu sa použiť fotografie, ktoré sa môžu líšiť napríklad farbou od obalu výrobku; pre posúdenie je vždy rozhodujúca zhoda výrobku s konkrétnou ponukou;
c) textový opis ponuky;
d) špecifikácia výrobku podľa jeho povahy;
e) celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní;
f) náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje spotrebiteľa o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a o cene za jeden mesiac, ak je dĺžka zúčtovacieho obdobia odlišná.

Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené vo webovom rozhraní.

1.9. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu s predávajúcim sa za účinné považujú VOP platné a účinné v čase odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený meniť alebo dopĺňať VOP, avšak prípadné zmeny nemajú vplyv na práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúcich VOP.

 

II. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Doručením objednávky kupujúceho predávajúcemu vzniká zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim a uzatvára sa kúpna zmluva. Predávajúci si však vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, t. j. kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru až po zaplatení ceny tovaru.

2.2. Kupujúci môže tovar objednať nasledovnými spôsobmi:
a) vyplnením objednávkového kupónu a jeho zaslaním poštou na adresu predávajúceho uvedenú v reklamnom materiáli alebo naskenovaný ako prílohu e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu;
b) vyplnením objednávkovej SMS a jej zaslaním na uvedené SMS číslo;
c) vyplnením a zaslaním objednávkového formulára na www.helvetia.sk;
d) prostredníctvom aktívneho telemarketingu zo strany predávajúceho, t.j. telefonickou objednávkou kupujúceho za podmienky následného potvrdenia objednávky zaslanej kupujúcemu v textovej podobe, s ktorou kupujúci následne elektronicky súhlasí alebo podpísaním dokumentu, pričom za súhlas vyjadrený elektronicky sa považuje zaplatenie ceny za tovar;
e) na základe telefonickej objednávky kupujúceho;
f) akýmkoľvek iným spôsobom prijateľným pre predávajúceho aj kupujúceho.

2.3. Objednávkový formulár, kupón, SMS obsahujú a nasledujúce informácie sa oznamujú na základe telefonickej objednávky:
a) informácie o totožnosti predávajúceho,
b) špecifikáciu tovaru,
c) celkovú cenu a spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
d) údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru,
e) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,
f) informácie o podmienkach, lehote a postupe pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy a
g) informácie o dobe trvania záväzku, prípadne o podmienkach ukončenia záväzku
(ďalej spoločne len "objednávka").

Podľa jednotlivých spôsobov objednania tovaru sa objednávka považuje za doručenú okamihom doručenia objednávkového kupónu alebo doručením vyplnenej objednávkovej SMS alebo doručením objednávkového formulára na www.helvetia.sk; v prípade telefonického hovoru formou aktívneho telemarketingu predávajúci potvrdzuje ponuku v textovej podobe; kupujúci je viazaný ponukou až od okamihu, keď s ponukou súhlasí, a to buď elektronicky, alebo podpisom objednávky na doklade, pričom zaplatenie ceny za tovar sa považuje za súhlas vyjadrený elektronicky.

2.4. Ak sa kúpna zmluva dojednáva prostredníctvom aktívneho telemarketingu, predávajúci poskytne kupujúcemu základné informácie o svojej totožnosti a účele hovoru. V tomto prípade kupujúci zároveň berie na vedomie, že telefonický hovor je na tento účel nahrávaný (o čom je informovaný na začiatku telefonického rozhovoru) a že môže byť použitý aj ako dôkaz v prípadnom súdnom konaní.

Po skončení telefonického hovoru uskutočneného na účely aktívneho telemarketingu predávajúci potvrdí kupujúcemu svoju ponuku v textovej forme zaslaním SMS, e-mailu alebo poštou na adresu kupujúceho. Text potvrdenia ponuky e-mailom alebo poštou na adresu Kupujúceho bude obsahovať údaje uvedené v článku 2.3 týchto VOP, v prípade SMS správ budú tieto údaje uvedené v skrátenom nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na charakter tohto komunikačného kanála.

Potvrdenie alebo odmietnutie textovej objednávky, ktorú predávajúci zaslal kupujúcemu, je kupujúci oprávnený vyjadriť akýmkoľvek zrozumiteľným spôsobom, v prípade použitia SMS správy aspoň uvedením slova "ÁNO" alebo "NIE".

2.5. V prípade podania objednávky zaslaním objednávkového formulára na adresu www.helvetia.sk je kupujúcemu umožnené pred odoslaním objednávky skontrolovať a zmeniť údaje zadané kupujúcim, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Tým nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho zaslať Predávajúcemu potvrdenie objednávky uskutočnenej telefonicky v textovej forme v súlade s článkom 2.3 a 2.4 týchto VOP.

2.7. Do odoslania tovaru kupujúcemu je kupujúci oprávnený objednávku úplne alebo čiastočne zrušiť, a to elektronicky alebo telefonicky. Zrušenie objednávky je potvrdené doručením informačného e-mailu alebo telefonicky.

2.8. Všetky ponuky na predaj tovaru, ktoré predávajúci urobí akýmkoľvek spôsobom, sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa takéhoto tovaru.

2.9. Webové rozhranie obchodu predávajúceho obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci Slovenskej republiky.

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci. Náklady na prostriedky diaľkovej komunikácie sa neodlišujú od základnej sadzby stanovenej poskytovateľom týchto služieb.

2.11. Predávajúci uchováva kúpnu zmluvu v elektronickej podobe. Po uzavretí zmluvy predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uzavretí zmluvy v textovej podobe v primeranej lehote po jej uzavretí, najneskôr však v čase dodania tovaru.

2.12. Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu v akejkoľvek farbe, s ktorou kupujúci súhlasí.

2.13. Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa vyčerpajú zásoby predávajúceho alebo predávajúci nie je schopný plniť záväzky z kúpnej zmluvy z iných dôvodov, v súlade s článkom 2.8 VOP. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu.

2.14. Predávajúci vybavuje reklamácie kupujúceho prostredníctvom elektronickej adresy info.sk@helvetia-dm.com. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

 

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kúpna cena jednotlivých druhov tovaru je vždy konečná a jasne priradená ku každému druhu tovaru v ponuke predávajúceho a zahŕňa všetky dane, poplatky a iné podobné peňažné plnenia. Kúpna cena je platná do vyčerpania zásob, pokiaľ nie je platnosť ceny pre konkrétny druh tovaru stanovená inak.

3.2. Vyplnením a odoslaním objednávky alebo potvrdením objednávky kupujúci výslovne súhlasí s ponúkanou cenou.

3.3. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4. Cenu tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom faktúry na kúpnu cenu tovaru priloženej ku každej zásielke, ktorú kupujúci uhradí v stanovenej lehote splatnosti;
b) dobierkou;
c) bezhotovostným spôsobom, a to:
- kreditnou kartou online,
- online bankovým prevodom alebo
- štandardným bankovým prevodom.

Bezhotovostné platby sa vykonávajú prostredníctvom platobnej brány prevádzkovanej spoločnosťou ComGate Payments, a.s. (pozri článok 3.7 VOP).

3.5. V prípade platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná v deň splatnosti. V prípade platby na dobierku je cena splatná v čase dodania. V prípade bezhotovostnej platby online kartou alebo bankovým prevodom je cena splatná v deň splatnosti.

3.6. Ak Kupujúci nevyužije na úhradu tovaru predvyplnenú poštovú poukážku alebo dobierku a zvolí si možnosť bezhotovostnej platby kreditnou kartou online alebo bankovým prevodom, zodpovedá za použitie správnych platobných údajov, t. j. najmä správnej sumy, variabilného symbolu a bankového spojenia pri bankovom prevode a správneho čísla, platnosti a CVC kódu bankovej karty, prípadne vykonanie následného overenia platby pri platbe kartou online. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v prípade, že kupujúci uvedie pri platobnom prevode nesprávne platobné údaje.

3.7. Bezhotovostné platby, ktorými sa rozumejú platby kartou online, platby kreditnou kartou prostredníctvom Apple Pay alebo Google Pay a bankový prevodom, zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom tzv. platobnej brány "ComGate", ktorú prevádzkuje spoločnosť

ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +421 222 205 147
Web: https://www.comgate.sk/platobna-brana

Platobná brána je platobná metóda, ktorá umožňuje uskutočňovať online platby za tovar a služby prostredníctvom internetového bankovníctva. Ak si kupujúci zvolí ako spôsob úhrady ceny tovaru platbu kartou online alebo bankovým prevodom, platba prebehne v závislosti od zvoleného spôsobu platby.

3.8. V prípade, že sa kupujúci dostane do omeškania s platbou, predávajúci upozorní kupujúceho na túto skutočnosť jednou bezplatnou upomienkou, aby mal kupujúci možnosť situáciu riešiť (zaplatením zásielky, vrátením zásielky alebo podaním reklamácie u prepravnej spoločnosti z dôvodu straty zásielky). V prípade, že kupujúci situáciu nevyrieši ani po prvej upomienke, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať poplatky spojené s prípravou, tlačou a odoslaním upomienok v ďalších upomienkach, ako aj účtovať úroky z omeškania (poplatky sú: za druhú upomienku 2 €, za tretiu 4 €, za štvrtú 6 €, za piatu 8 €). V prípade, že ani zaslanie piatich upomienok nepostačuje na vyriešenie dlhu, predávajúci si vyhradzuje právo odovzdať nezaplatený dlh niektorej zo spoločností, ktoré sa profesionálne zaoberajú vymáhaním pohľadávok, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

3.9. Predávajúci si vyhradzuje právo na tlačové chyby v reklamných materiáloch a na internete.

3.10. Ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo na žiadosť kupujúceho, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru o platbách uskutočnených na základe kúpnej zmluvy. Daňový doklad bude doručený spolu s tovarom alebo elektronicky na e-mailovú adresu kupujúceho. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

3.11. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

3.12. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia a prevzatia, ale nebezpečenstvo škody na tovare prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

 

IV. Dodanie tovaru

4.1. Predávajúci doručí tovar kupujúcemu na adresu uvedenú kupujúcim prostredníctvom GLS, Slovenskej pošty alebo iného oprávneného dopravcu. V prípade jednorazovej objednávky je tovar kupujúcemu doručený spravidla do jedného až dvoch týždňov od prijatia objednávky, najneskôr však do tridsiatich dní. V prípade objednávky pravidelnej zásielky je prvá zásielka doručená kupujúcemu do 1 až 3 týždňov od prijatia jeho objednávky, následne bude predávajúci zasielať kupujúcemu pravidelné zásielky tovaru každé tri týždne až do ukončenia zmluvy zo strany kupujúceho.

4.2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, dodaní a doručení tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim (opätovné doručenie), znáša kupujúci.

4.3. Objednávateľ je oprávnený pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. najmä či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej objednávke a v správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je doručovateľ povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zjavné vady vydávaného Tovaru je Objednávateľ povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

5.1. V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 z.z. má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný; dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu; tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.2. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením vyjadrujúcim jeho vôľu odstúpiť od zmluvy adresovaným predávajúcemu. Štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na stiahnutie na našej webovej stránke (www.helvetia.sk/wa), jeho použitie je však dobrovoľné. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy by malo obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu, špecifikáciu tovaru a dátum objednania a prevzatia tovaru a musí byť zaslané oddeleniu služieb zákazníkom predávajúceho e-mailom: info.sk@helvetia-dm.com, alebo poštou: Helvetia Apotheke, P.O.BOX 361, 830 00 Bratislava. Táto adresa sa používa aj na vrátenie tovaru. Po prijatí odstúpenia od zmluvy predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí jeho prijatie na trvanlivom nosiči a následne kontaktuje kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V záujme urýchlenia a zjednodušenia celého procesu odporúčame odstúpiť od zmluvy telefonicky na čísle nášho oddelenia služieb zákazníkom 02 32 777 788 (po - pia 8:00 - 17:00).

5.3. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 z.z. nie je možné odstúpiť okrem iného od zmluvy na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje, pričom kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nenosený a pokiaľ možno v pôvodnom obale. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť tovar predávajúcemu na dobierku. V prípade, že tak predávajúci urobí, vyhradzuje si právo dobierku odmietnuť alebo znížiť hodnotu finančných prostriedkov, ktoré bude povinný vrátiť kupujúcemu na základe odstúpenia od zmluvy, o cenu dobierky a náklady s tým spojené. Kupujúci je povinný využiť doručovaciu službu, ktorá môže tovar doručiť späť do P.O.BOXu.

5.5. Predávajúci je oprávnený do siedmich (7) dní od vrátenia tovaru kupujúcim skontrolovať vrátený tovar, najmä zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný. Ak je tovar vrátený kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný a hodnota tovaru sa tým zníži, má predávajúci právo na náhradu škody spôsobenú kupujúcim, ak zníženie hodnoty tovaru bolo spôsobené iným zaobchádzaním s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, nie však skôr, ako mu bude vrátený tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Predávajúci vráti Kupujúcemu finančné prostriedky prevodom na bankový účet Kupujúceho. V prípade, že Kupujúci zaplatil za tovar iným spôsobom ako bankovým prevodom a nesúhlasí s vrátením finančných prostriedkov bankovým prevodom, Kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie, že si želá zaslanie finančných prostriedkov rovnakým spôsobom ako platbu za tovar. Ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia tovaru ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci vráti Kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

5.7. Kupujúci v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedie číslo bankového účtu, na ktorý má byť kúpna cena vrátená. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s prevodom finančných prostriedkov na bankový účet, uvedie túto skutočnosť v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s adresou, na ktorú bude Kúpna cena vrátená poštovou poukážkou. Vrátenie kúpnej ceny poštovou poukážkou podlieha poplatku za administratívne dodatočné náklady predávajúceho vo výške 1,50 € a poplatku za zodpovedajúcu poštovú poukážku podľa cenníka Slovenskej pošty, predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky znížené o sumu zodpovedajúcu súčtu týchto poplatkov.

5.8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.9. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Ak je teda vrátený tovar poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný v rozpore s predchádzajúcou vetou, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá vznikla kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na úhradu škody s nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.10. V prípade zrušenia pravidelných zásielok bude kupujúci kontaktovať predávajúceho ideálne na telefónnom čísle 02 32 777 788 (po-pia: 8:00-17:00), kde získa aktuálne informácie o stave zásielok. Samozrejme je možné využiť aj elektronickú alebo bežnú poštovú adresu uvedenú v časti Kontakty. Podmienky pre pravidelné zásielky nájdete na www.helvetia.sk/pravidelne-zasielky.

5.11. Aby sa predišlo pochybnostiam, článok 5.9 týchto VOP má prednosť pred článkom 6.7 týchto VOP.

 

VI. Zodpovednosť za chyby

6.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar bude mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Ak to povaha veci pripúšťa, má kupujúci právo, aby sa vec pred ním prekontrolovala alebo aby sa mu jej činnosť predviedla.

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

6.3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

6.4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

6.5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

6.7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.8. Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba, je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov.

6.9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

6.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

6.11. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

6.12. O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný elektronicky, telefonicky alebo písomne do 30 dní od jej doručenia. 


VII. Ochrana osobných údajov

7.1 Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje na základe objednávky tovaru. Podrobné informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete v našich Zásadách spracúvania osobných údajov na www.helvetia.sk/osobne-udaje.

7.2 Predávajúci používa na svojej webovej stránke súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na počítači kupujúceho na navštívenej webovej stránke. Webová stránka používa súbory cookie, aby umožnila používateľom efektívnu navigáciu a vykonávanie určitých funkcií. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky ("nevyhnutné súbory cookie"), môžu byť nastavené bez súhlasu kupujúceho. V prípade ostatných súborov cookie nám kupujúci môže udeliť súhlas s ich používaním. Udelený súhlas je možné odvolať v pätičke hlavnej stránky na odkaze "Nastavenia súborov cookie". Informácie o spracovaní osobných údajov, vašich právach a našich kontaktných údajoch nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, pozri odkaz vyššie.

 

VIII. Mimosúdne riešenie sporov

8.1. Kupujúci si svoje práva a nároky môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu.

8.2. Príslušným orgánom na riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“). Internetová adresa SOI je www.soi.sk. Na riešenie sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z Kúpnej zmluvy je možné využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Predtým, ako sa Kupujúci obráti na mimosúdne riešenie sporov, Predávajúci odporúča, aby najprv využil kontakty Predávajúceho na vyriešenie vzniknutej situácie, prípadne sa v prípade nespokojnosti s riešením obrátil priamo na ombudsmana Spoločnosti (ombudsman@helvetia-dm.com).

8.3. Mimosúdne riešenie sporu sa začína na návrh zákazníka, ktorý je zákazník oprávnený podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu.

8.4. Ďalšie informácie o náležitostiach návrhu na začatie sporu a spôsobe jeho vedenia sú uvedené zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

  

IX. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 10. 10. 2023.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny a doplnenia Všeobecných obchodných podmienok sa nevzťahujú na skôr uzatvorené kúpne zmluvy.

 

 

Predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky platné do 9.10.2023 sú k dispozícii na www.helvetia.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/vop1/.

  © 2010-2024 Helvetia Apotheke