Helvetia 

0
Pridajte tovar ešte za 40 € a máte poštovné zadarmo!

Naj >>

Prípravky

Všeobecné obchodné podmienky do 9.10.2023


I. ÚVODNÉ USTANOVENIE
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky, za ktorých česká spoločnosť Helvetia Direct Marketing s. r. o., Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, IČ: 28400658, DIČ CZ28400658 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. zn.: C 138842 (ďalej len „predajca") predáva tovar fyzickým osobám spotrebiteľom ako kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) najmä, nie však výlučne, prostredníctvom tlačených reklamných materiálov, svojich internetových stránok, ponúk prostredníctvom internetu a aktívnym telemarketingom.

Tovarom na účely týchto VOP sa rozumie tovar vyrábaný predajcom, najmä pod značkou Helvetie Apotheke.

1.2. Predajca môže v určitých prípadoch (urýchlenie dodávky, kompletný sortiment v sklade) využiť na uspokojenie objednávky tiež niektorého zo svojich logistických partnerov. V každom prípade však nesie kompletnú zodpovednosť (za vybavenie objednávky, kvalitu produktov, prípadné reklamácie a pod.) voči zákazníkovi vždy predajca.

1.3. Prevádzkovateľom a vlastníkom domény www.helvetia.sk je predajca.

1.4. Spotrebiteľom sa rozumie kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predajcom nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.5. Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán, t. j. predajcu a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzavretej jedným zo spôsobov uvedených v čl. 2.2. VOP (ďalej len „kúpna zmluva“).

1.6. Právne vzťahy medzi predajcom a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto VOP ani v zmluve uzavretej medzi predajcom a kupujúcim, sa riadi príslušnými ustanoveniami slovenských zákonov.

1.7. VOP tvorí súčasť kúpnej zmluvy. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou má prednosť text kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa uzatvára a vyhotovuje v slovenskom jazyku, takisto sa v slovenskom jazyku vyhotovujú aj VOP.

1.8. Kupujúci, ktorí si objednávajú tovar prostredníctvom internetových stránok www.helvetia.sk, odoslaním svojej objednávky vyjadrujú súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Kupujúci, ktorí si objednávajú iným spôsobom, majú vždy k dispozícii Všeobecné obchodné podmienky v skrátenej forme, pričom ich plné znenie je k dispozícii na www.helvetia.sk, a odoslaním svojej objednávky vyjadrujú súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou každej kúpnej zmluvy (objednávky) medzi predajcom a kupujúcim.

1.9. Internetový obchod prevádzkovaný predajcom na internetových stránkach www.helvetia.sk obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií:

a) názov produktu;

b) fotografie produktu; môžu byť pritom použité aj fotografie, ktoré sa môžu líšiť napr. vo farbe balenia produktu; na posúdenie súladu produktu s konkrétnou ponukou je vždy rozhodujúci;

c) textový popis ponuky;

d) špecifikácia produktu podľa jeho povahy;

e) cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi, ak nie je v ponuke uvedené inak, pričom ponuky predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní.

1.10. Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predajcovi sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predajca je oprávnený znenie VOP meniť či dopĺňať, akýmikoľvek zmenami ale nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predošlého znenia VOP.

 

II. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
2.1. Doručením objednávky kupujúceho predajcovi vzniká zmluvný vzťah medzi predajcom a kupujúcim a dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Predajca si však vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom tovaru až okamihom zaplatenia ceny tovaru.

2.2. Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru nasledujúcimi spôsobmi:
a) vyplnením objednávacieho kupónu a jeho zaslaním poštou na adresu predajcu uvedenú na reklamnom materiáli, faxom na uvedené číslo či naskenovanú ako prílohu e-mailu na uvedenú e-mailovú adresu,
b) objednávacej SMS a jej zaslaním na uvedené SMS číslo,
c) vyplnením a odoslaním objednávacieho formulára na www.helvetia.sk,
d) prostredníctvom aktívneho telemarketingu, t. j. objednávky kupujúceho po telefóne,
e) na základe telefonickej objednávky,
f) iným spôsobom, ktorý je akceptovateľný ako pre predajcu, tak aj kupujúceho.

2.3. Objednávkový formulár, kupón, SMS obsahujú a na základe telefonickej objednávky sú oznamované najmä nasledujúce informácie:
a) špecifikácia tovaru,
b) cena a spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru,
c) údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
d) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Objednávka sa podľa jednotlivých spôsobov objednania tovaru považuje ua doručenú okamihom doručenia objednávacieho kupónu alebo doručením vyplnenej objednávacej SMS alebo doručením objednávacieho formulára na www.helvetia.sk alebo uskutočnením telefonického hovoru.

2.4. Ak sa dohaduje kúpna zmluva prostredníctvom aktívneho telemarketingu, predajca oznámi kupujúcemu základné údaje o sebe a účel hovoru.

2.5. V prípade uskutočnenia objednávky odoslaním objednávacieho formulára na www.helvetia.sk je kupujúcemu pred jej odoslaním umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predajcom považované za správne. Predajca bez meškania po získaní objednávky potvrdí túto skutočnosť elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6. Predajca je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.7. Do doby odoslania tovaru kupujúcemu je kupujúci oprávnený objednávku stornovať, a to buď elektronicky alebo telefonicky. Stornovanie je potvrdené doručením informačného e-mailu či telefonicky.

2.8. Všetky ponuky predaja tovaru uvedené predajcom akýmkoľvek spôsobom sú nezáväzné a predajca nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.9. Webové rozhranie obchodu predajcu obsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

2.11. Predajca uchováva kúpnu zmluvu v elektronickej podobe. Kupujúci má právo vyžiadať si kópiu kúpnej zmluvy (prípadne záznam objednávky prostredníctvom telefonického hovoru) od predajcu, ktorý je povinný mu ju sprístupniť do 30 dní od podania takej žiadosti.

2.12. Predajca si vyhradzuje právo predať kupujúcemu tovar v ľubovoľnom farebnom stvárnení, s čím kupujúci súhlasí.

2.13. Predajca má s ohľadom na čl. 2.8. VOP právo stornovať objednávku v prípade, že budú vyčerpané zásoby predajcu alebo predajca nebude schopný z iných dôvodov splniť povinnosti z kúpnej zmluvy. Predajca má povinnosť o takejto skutočnosti kupujúceho bez zbytočného odkladu oboznámiť a vrátiť už uhradenú kúpnu cenu.

2.14. Vybavovanie sťažností kupujúceho zaisťuje predajca prostredníctvom elektronickej adresy info.sk@helvetia-dm.com. O vybavení sťažnosti je kupujúci informovaný elektronicky, telefonicky alebo písomne.

 

III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1. Kúpna cena každého druhu tovaru je vždy konečná a jednoznačne priradená každému druhu tovaru v ponuke predajcu. Kúpna cena platí až do vypredania zásob, ak u niektorého druhu tovaru nie je vymedzená platnosť ceny iným spôsobom.

3.2. Vyplnením a zaslaním objednávky (prípadne objednávkou po telefóne) kupujúci výslovne súhlasí s ponúkanou cenou. V prípade telefonickej objednávky kupujúci vysloví súhlas s ponúkanou cenou v rámci hovoru.

3.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predajcovi tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.4. Ku každej zásielke je priložená zloženka na kúpnu cenu tovaru, ktorú kupujúci uhradí do uvedeného dátumu splatnosti.

3.5. Ak kupujúci nepoužije na úhradu tovaru k zásielke pripojenú predvyplnenú poštovú poukážku a zvolí si iný spôsob platby (napr. bankovým prevodom), je na strane kupujúceho zodpovednosť za použitie správnych platobných údajov, t. j. uvedenie správnej čiastky, variabilného symbolu a bankového spojenia. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú ujmu vzniknutú kupujúcemu v prípade, že kupujúci pri platobnom prevode uvedie nesprávne platobné údaje.

3.6. V prípade, že kupujúci mešká s platbou, predajca ho na túto skutočnosť upozorní jednou upomienkou zdarma, aby dal možnosť kupujúcemu túto situáciu vyriešiť (úhradou zásielky, vrátením zásielky, prípadne reklamáciou na pošte za stratu zásielky). V prípade, že kupujúci ani po prvom upozornení situáciu nevyrieši, predajca si vyhradzuje právo účtovať v ďalších upomienkach poplatky spojené s prípravou, tlačou a zasielaním upomienok, takisto ako prípadne účtovať úroky z omeškania dlžnej čiastky (poplatky sú: za druhú upomienku 2 €, za tretiu 4 €, za štvrtú 6 €, za piatu 8 €). V prípade, že na vyriešenie pohľadávky nebude stačiť ani zaslanie piatich upomienok, predajca si vyhradzuje právo odovzdať neuhradenú pohľadávku niektorej zo spoločností, ktoré sa profesionálne zaoberajú vymáhaním pohľadávok.

3.7. Predajca si vyhradzuje právo na tlačové chyby v reklamnom materiáli a na internete.

3.8. Ak je stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo na žiadosť kupujúceho, predajca vystaví ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad bude doručený s tovarom alebo elektronickou cestou na e-mail kupujúceho. Predajca je platcom dane z pridanej hodnoty.

3.9. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predajcom nie je možné kupujúcim vzájomne kombinovať.

3.10. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predajcu, ale nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

 

IV. DODANIE TOVARU
4.1. Predajca dodá tovar kupujúcemu na ním uvedenú adresu prostredníctvom Slovenskej pošty alebo prostredníctvom iného autorizovaného doručovateľa. V prípade objednávky z katalógu je tovar kupujúcemu dodaný zvyčajne do jedného až dvoch týždňov od doručenia objednávky. V prípade objednávky pravidelného zasielania je prvá zásielka dodaná kupujúcemu do 1 – 3 týždňov od doručenia jeho objednávky, následne bude predajca kupujúcemu zasielať každé tri týždne pravidelné zásielky tovaru až do doby, kedy kupujúci zmluvu vypovie.

4.2. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky, prípadné náklady, ktoré vzniknú predajcovi v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim (opakované dodanie), nesie kupujúci.

4.3. V prípade, že je tovar doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, kupujúci je povinný skontrolovať, či obal tovaru nie je porušený, a akékoľvek chyby oznámiť dopravcovi. Kupujúci nie je povinný prevziať od dopravcu tovar s porušeným obalom svedčiacim o neoprávnenom vniknutí. Kupujúci potvrdzuje neporušenosť zásielky svojím podpisom na dodacom liste s tým, že na neskoršiu reklamáciu, ktorá by sa týkala porušenia obalu, nemožno brať zreteľ.

 

V. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
5.1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní po prevzatí tovaru, respektíve od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru v prípade, že na základe kúpnej zmluvy je dodávaných niekoľko druhov tovaru alebo sa tovar skladá z niekoľkých častí. V prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je pravidelná dodávka tovaru, beží lehota štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

5.2. Štandardný formulár na odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na stiahnutie na našich webových stránkach (www.helvetia.sk/wa), ale jeho použitie je nepovinné. Písomný prejav o odstúpení od kúpnej zmluvy musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, adresu bydliska, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu, špecifikáciu tovaru a dátum jeho objednania a doručenia a musí byť zaslaný na adresu zákazníckeho centra predajcu e-mailom: info.sk@helvetia-dm.com alebo poštou: Helvetia Apotheke, P.O.BOX 361, 830 00 Bratislava . Táto adresa slúži aj na vrátenie tovaru. Po doručení odstúpenia predajca potvrdí bez zbytočného odkladu jeho prijatie a následne bude kupujúceho kontaktovať za účelom dohody ohľadom ďalšieho postupu. Na urýchlenie a zjednodušenie celého procesu Vám odporúčame odstúpiť od zmluvy na telefónnom čísle nášho zákazníckeho oddelenia: 02 32 777 788 (po – pia: 8:00 – 17:00).

5.3. Kupujúci berie na vedomie, že nejde okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ vybral z obalu a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší s tým, že kupujúci je povinný tovar zaslať alebo odovzdať predajcovi najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Lehota sa považuje za dodržanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru obvyklou poštovou cestou. Tovar by mal byť predajcovi vrátený nepoškodený a neopotrebený a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci nie je oprávnený vrátiť predajcovi tovar formou dobierky. Pre prípad, že tak urobí, si predajca vyhradzuje právo dobierku odmietnuť, prípadne ponížiť hodnotu peňažných prostriedkov, ktoré bude na základe odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť, o cenu dobierky a náklady s tým spojené.

5.5. V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predajca oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný. Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, a dôjde tak k zníženiu hodnoty tovaru, predajcovi vzniká nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej, ak k zníženiu hodnoty tovaru došlo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predajca oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predajca je povinný vrátiť mu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Predajca vráti kupujúcemu finančné prostriedky prevodom na bankový účet. V prípade, že kupujúci tovar uhradil iným spôsobom než prevodom na účet a s vrátením peňažných prostriedkov prevodom na účet nesúhlasí, v oznámení odstúpenia od zmluvy uvedie, že si peňažné prostriedky praje zaslať rovnakým spôsobom, akým došlo k úhrade tovaru. Ak si kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predajca ponúka, predajca vráti kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

5.7. Kupujúci v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy uvedie číslo bankového účtu, na ktorý mu má byť vrátená kúpna cena. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet, uvedie túto skutočnosť v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy spolu s adresou, na ktorú bude kúpna cena vrátená prostredníctvom zloženky. Vrátenie kúpnej ceny zloženkou je zaťažené poplatkom podľa cenníka Slovenskej pošty, predajca teda kupujúcemu vráti peňažné prostriedky znížené o čiastku zodpovedajúcu tomuto poplatku.

5.8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predajca nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než kupujúci predajcovi tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predajcovi odoslal.

5.9. Kupujúci zodpovedá predajcovi len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Ak teda bude vrátený tovar v rozpore s predošlou vetou poškodený, opotrebený či čiastočne spotrebovaný, vzniká predajcovi voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predajca oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.10. V prípade zrušenia pravidelného zasielania sa kupujúci obráti na predajcu ideálne na telefónnom čísle 02 32 777 788 (po – pia: 8 – 17 hod) z dôvodu aktuálnych informácií o stave zásielok. Možno, samozrejme, využiť aj adresu elektronickej či bežnej pošty, ktorá je uvedená v sekcii Kontakty. Podmienky na pravidelné zasielanie tovaru sú uvedené na www.helvetia.sk/pravidelne-zasielky.

5.11. Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stanovuje, že bod 5.9. týchto VOP má prednosť pred bodom 6.7. týchto VOP.

 

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY
6.1. Predajca zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predajca zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, také vlastnosti, ktoré predajca alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predajca uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
c) tovar zodpovedá akosťou alebo stvárnením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo stvárnenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6.2. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá chyba, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho (prevzatie tovaru), i keď sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá chyba, ktorú predajca spôsobil porušením svojej povinnosti. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

6.3. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie chyby dodaním nového tovaru bez chyby alebo dodaním chýbajúceho tovaru,
b) na odstránenie chyby opravou tovaru,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru alebo
d) na odstúpenie od zmluvy.

6.4. Kupujúci oznámi predajcovi, aké právo si vybral, pri oznámení chyby alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predajcu. To neplatí, ak žiadal kupujúci opravu tovaru, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predajca neodstráni chyby v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak si nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva podľa bodu 6.5.

6.5. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, kupujúci má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kým kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predajca dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predajca odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním novej veci. Voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predajca neodstráni chybu tovaru včas alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predajcu.

6.6. Pri dodaní nového tovaru kupujúci vráti predajcovi na jeho náklady tovar pôvodne dodaný, ak sa nedohodnú inak.

6.7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí:
a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia chyby tovaru,
b) ak použil kupujúci tovar ešte pred objavením chyby,
c) ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) ak predal kupujúci tovar ešte pred objavením chyb, ak ho spotreboval alebo ak pozmenil tovar pri obvyklom použití. Ak sa tak stalo len sčasti, vráti kupujúci predajcovi, čo ešte vrátiť môže, a dá predajcovi náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

6.8. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. 6.1., kupujúci môže požadovať dodanie nového tovaru bez chýb, ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti. Ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

6.9. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu časti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

6.10. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez chýb, na výmenu jeho časti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predajca nemôže dodať nový tovar bez chýb, vymeniť jeho časť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predajca nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy.

6.11. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne na tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov po prevzatí. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými predpismi uvedená doba, po ktorú možno tovar používať, má sa za to, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka za akosť).

6.12. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu. Ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, beží od dôjdenia tovaru na miesto určené kupujúcim.

6.13. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru chyby, musí tieto skutočnosti oznámiť predajcovi vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na e-mailovú adresu predajcu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

6.14. Ak o to požiada kupujúci, predajcu mu písomnou formou potvrdí, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. V potvrdení uvedie aj svoj meno, sídlo a identifikujúci údaj, prípadne aj ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti. Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, druhá strana mu písomnou formou potvrdí, kedy právo uplatnil, ako aj potvrdenie opravy a dobu jej trvania.

6.15. Pri vrátení objednávky je nutné tovar vždy a správne zabaliť. Pri poškodení tovaru pri preprave späť odosielateľovi nemusí byť reklamácie / odstúpenie od zmluvy uznaná v plnej výške.

6.16. O vybavení reklamácie je kupujúci informovaný elektronicky, telefonicky alebo písomne, a to v lehote do 30 dní od jej prijatia.


VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
7.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru oznamuje predajcovi svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi), ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Správcom poskytnutých údajov je predajca, ktorý osobné údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie.

Na účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia oznamuje kupujúci predajcovi údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú oznamované za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú oznamované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho na tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, ods. 1, písm. b) Nariadeniu súhlasu zo strany kupujúceho, pretože ich spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy s kupujúcim

7.2. Okrem spracovania osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a splnenia svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predajcom a kupujúcim, dochádza zo strany predajcu k využívaniu osobných údajov, konkrétne mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy, na marketingové účely – za účelom ponúkania výrobkov a služieb svojich a iných spoločností, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, tiež aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s platnými slovenskými zákonmi.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové využitie je kupujúcim udeľovaný zvlášť, a to na základe telefonického hovoru zo strany predajcu či kupujúceho, alebo prostredníctvom webového rozhrania predajcu, zaslaného e-mailu, SMS či listu. Informácie v zmysle čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu prístupné na www.helvetia.sk/ou alebo prostredníctvom e-mailu na adresu, ktorú kupujúci oznámi predajcovi za týmto účelom v priebehu telefonického hovoru alebo z ktorej bol kupujúcim odoslaný súhlas so spracovaním osobných údajov.

7.3. Predajca vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba na uskutočnenie plnenia zmluvy so zákazníkom a marketingových akcií a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou nutnosti vymáhania pohľadávok predajcu právnou cestou, kde by dôvodom bola ochrana jeho práv a oprávnených záujmov, a s výnimkou odovzdávania osobných údajov spracovateľom osobných údajov za účelom zaistenia doručenia tovaru a platobného styku, prípadne za účelom zaistenia marketingových akcií, ak k takému použitiu osobných údajov dal kupujúci súhlas, a to okrem iného spoločnostiam: Crystal Call a.s., Crystal Call SK a.s., 3Comm s. r. o., eCall Slovakia s. r. o., inncall, s.r.o., altnuo s.r.o, Save Harbour s.r.o., CreditCall, s.r.o., Hermes DM outsourcing services s. r. o., Jan Pavel, Ing. Václav Kovalčík, Ing. Šárka Jelínková, Ing. Radka Šebková, Ing. Jiří Maroušek, Difference Makers s. r. o., salesforce.com EMEA Limited, blue-infinity s.r.o., ThinLine s. r. o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s. r. o., SAD Collection s.r.o. (skôr Creditexpres Slovensko s.r.o.), Mado Decante s. r. o., Nevven a.s., Slovenská pošta a. s. Údaje poskytnuté predajcom spracovateľovi budú spracovávané výhradne podľa pokynu predajcu a na základe zmluvy v súlade s čl. 28 nariadenia GDPR. Detailné údaje o spracovateľoch, t. j. komu boli osobné údaje odovzdané, oznámi predajca kupujúcemu na základe žiadosti zaslanej na e-mail info.sk@helvetia.dm.com.

Osobné údaje sú spracovávané na území Európskej únie, a to prostredníctvom vyššie uvedených spracovateľov.

Všetky zúčastnené subjekty budú postupovať tak, aby kupujúci neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života kupujúceho. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení a v súlade s nariadením GDPR.

7.4. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predajcu z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci svoj súhlas podľa predošlej vety kedykoľvek odvolať.

7.5. Kupujúci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, a to pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených účelov. Na čo najrýchlejšie vybavenie požiadavky na odvolanie súhlasu musí byť také odvolanie zo strany kupujúceho vykonané niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) písomne, a to na kontaktnú adresu zákazníckeho oddelenia: Helvetia Apotheke, P.O.BOX 361, 830 00 Bratislava ,
b) e-mailom, a to na adresu: info.sk@helvetia-dm.com,
c) telefonicky, a to na čísle: 02 32 777 788.

7.6. Kupujúci má právo získať potvrdenie, či osobné údaje sú či nie sú spracovávané, a ak to tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, má právo požadovať opravu nepresných osobných údajov, prípadne právo na odstránenie stavu, ktorý je v rozpore s jeho požiadavkami (zablokovanie, doplnenie, vymazanie osobných údajov a i.). V prípade nespokojnosti s konaním predajcu či pochybností o dodržiavaní zákonov v oblasti ochrany Osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov, v platnom znení a práva kupujúceho vyplývajúce z nariadenia GDPR.

Podrobné informácie ohľadom možnosti uplatnenia týchto nárokov je predajca pripravený na požiadanie kupujúceho oznámiť v písomnej forme.

7.7. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov od okamihu ich poskytnutia, a to z dôvodu ich potreby v prípade uplatnenia chyby kupujúcim (reklamácie) v premlčacej dobe 3 roky s rezervou 2 rokov pre prípad, že by zo strany kupujúceho došlo k podaniu súdnej žaloby voči predávajúcemu alebo začatiu konania v Slovenskej obchodnej inšpekcii.

7.8. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

 

VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
8.1. Každý kupujúci – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie sporu vzniknutého z kúpnej zmluvy uzavretej s predajcom (ďalej len „spor“).

8.2. Príslušným orgánom na riešenie sporu je Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“). Internetová adresa SOI je www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec-europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predajcom a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, predajca odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakty na predávajúceho na vyriešenie vzniknutej situácie, prípadne sa pri nespokojnosti s riešením obrátiť priamo na ombudsmana spoločnosti (ombudsman@helvetia-dm.com).

8.3. Mimosúdne riešenie sporu sa začína na návrh zákazníka, ktoré je zákazník oprávnený podať najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy prvýkrát uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu.

8.4. Ďalšie informácie o náležitostiach návrhu na začatie sporu a spôsobe jeho vedenia sú uvedené v zákone o ochrane spotrebiteľa.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1. Tieto VOP sú platné a účinné dňom 1. 7. 2021.

9.2. Predajca si vyhradzuje právo tieto Všeobecné podmienky meniť a dopĺňať. Prípadné zmeny a doplnky Všeobecných obchodných podmienok sa nevzťahujú na už skôr uzavreté kúpne zmluvy.

  © 2010-2024 Helvetia Apotheke